Transformation är nyckeln till hållbar framgång

Inom många ekonomi- och HR funktioner finns behov av förändringar för att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar och förväntningar. Vi hjälper företag att skapa strukturerad utveckling inom ekonomi- eller HR funktionen genom att tydligt definiera vision och strategi, ta fram en målbild samt genomföra förändringar i den operativa modellen och organisationsdesignen. 

Transformation eller verksamhetsutveckling skapar förutsättningar att göra affärsstödsfunktionen till en strategisk partner. Att effektivisera verksamheten, öka kvalitén, öka medarbetarnas delaktighet, eliminera icke värdeskapande tid eller sänka kostnaderna genom att med nytt synsätt nyttja ny teknik och nya arbetssätt.  

Förutsättningen för att genomföra en transformation bygger på en grundläggande kunskap om verksamhetens nuvarande systemstruktur, processer eller arbetssätt. En tydlig bild av nuläget är även en förutsättning för uppföljning och utvärdering av förändringen.  

Vi har omfattande kunskap och erfarenhet av att hjälpa företag inom Finance och HR Strategy & Vision och Organisation. 

Exempel på våra tjänster

 • Förstudie ett stöd att tydliggöra behovet och beskriva vägen till förändring. Förstudien ger er en övergripande karta/bild på lämpliga åtgärder anpassade till verksamhetens mål och ambition. 
 • Kartläggning av nuläget, organisation, roller och ansvar, system, processer och rutiner. Identifiering av orsak och verkan samt tydliggöra behovet av förändring.  Analys av förbättringsområden i den befintliga organisationen. Genomlysning av utmaningar och möjlig utveckling av verksamhetens organisation, processer, arbetssätt och systemstöd samt gränssnitt mot övriga verksamheter.  
 • Genomförande. Konkreta åtgärder för att nå önskat läge. Olika aktiviteter i syfte att utveckla verksamhetens processer, arbetssätt och rutiner. Exempel är utveckling av organisationen, möjliggöra samordning av uppgifter och resurser mellan affärsstödsfunktioner, genomföra processkartläggning eller skapa förutsättning för arbete med ständiga förbättringar.  
 • Affärssystem och beslutsstödsystem. Utvärdering, urval/upphandling och implantering. Utformning av ekonomimodell, arbetssätt och rutiner.  
 • Styrning. Framtagande av beslutstöd, utformning av styrmodeller. Utveckling av ekonomimodell. Styrning vid affärsstödsbyte. 
 • Projekt- och förändringsledning som planerar, driver och följer upp genomförandet. 

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS