Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor i branschen och lyssna på inspirationsföredrag som ger dig nya insikter och infallsvinklar till att utveckla din verksamhet.

Nätverk för chefer inom Business Control

Nätverket riktar sig till dig som är controllerchef. Analysen och planeringen av ett bolags verksamhet skiljer sig en hel del åt beroende på bransch och storlek på organisation, men det finns många gemensamma beröringspunkter.

Strukturerat och professionellt upplägg

Genom vårt nätverk vill vi möjliggöra erfarenhetsutbyte och lärande med andra ledare som har liknande utmaningar. Vi tror att ökad insikt kombinerat med konkret kunskap och praktiska verktyg kan bidra till att lyfta dig själv som ledare och din organisation till nästa nivå.

Detta kan du förvänta dig:

 • Kunskapsutbyte och lärande med erfarna ledare som har liknande utmaningar.
 • Omvärldsbevakning/trendspaning med hänsyn till Business Control.
 • Möjlighet att lyfta blicken genom inspirationsföreläsningar med aktuella teman.
 • Konkreta tips och praktiska verktyg som du kan använda i din dagliga verksamhet.
 • Stort och starkt kontaktnät.
 • Avslappnade och professionella mötesforum.

Teman

Från strategi till finansiella mål – Företag och organisation lägger ofta mycket tid på att diskutera strategiska frågor och prioriteringar. För att verksamheten ska jobba enligt den önskade inriktningen behöver de strategiska intentionerna operationaliseras. Här har Business Control en viktig roll att fylla. Vi ställer oss frågor som:

 • Hur kan Business Control bidra med information till ledningens strategidiskussioner?
 • Hur bryter vi ner strategiska intentioner till aktiviteter och mätbara mål?
 • Hur får vi organisationen att dra åt samma håll?
 • Vilken påverkan har det ökade fokuset på hållbarhet?

Prognosers roll och utförande – Även om en finansiell budget inte är ett måste, så arbetar de flesta företagen med någon form av årsbudget. Verkligheten är dock svår att förutsäga och avvikelser från förväntade planer ger upphov till återkommande uppdateringar. Vi diskuterar och delar erfarenheter kring frågor som:

 • Vad är skillnaden på en budget och en prognos?
 • Hur kan vi använda rullande prognoser och agila arbetssätt för att hantera osäkerhet?
 • Vilka systemstöd finns och hur underlättar de?
 • Vad är Business Controls roll jämfört med övrig verksamhet avseende prognoser?

Uppföljning och rapportering – Verksamhetsuppföljningen är något av kärnan i Business Control. Hur går verksamheten? Når vi våra mål och vet vi varför vissa delar går bra eller dåligt? Förväntningen på Business Control är inte bara att sammanställa data, utan att genom kännedom om verksamheten och analytisk förmåga visa på orsaker och tänkbara åtgärder. Vi fokuserar i denna del på:

 • Hur bidrar Business Control till uppföljning av verksamheten?
 • Hur använder vi nyckeltal och KPIer?
 • Vilka systemstöd finns och hur påverkar BI och AI detta område?
 • Vad krävs för att kund-/produkt-/kanallönsamhet ska ge mening?

Organisation och kompetens – Förväntningarna på Business Control som funktion är ofta högt ställda och som ansvarig chef är ett viktigt område att forma och utveckla individerna och gruppen. Besitter gruppen den analytiska förmåga, helhetssyn och kritiskt tänkande som behövs? Vi diskuterar denna gång:

 • Vilka olika kompetenser behövs – funktionellt och verksamhetsnära?
 • Vad innebär det hybrida arbetssätt som blivit allt vanligare?
 • Hur utvecklar vi medarbetarskap?
 • Hur skapar vi ett effektivt team?

Ovan teman och diskussionspunkter utgör ett ramverk för nätverkets träffar. Önskemål och ideer från er deltagare kommer att fångas upp under året och tillsammans färdigställer vi upplägget.

Gästföreläsare – vid vissa träffar kommer vi få besök av en gästföreläsare som delar med sig av sina erfarenheter och kunskap

sagt om våra nätverk

”Att få bolla och diskutera aktuella ämnen för att vara en funktionell och verksamhetsnära controllerorganisation, är precis vad jag har letat efter” sagt av en controllerchef som önskat ett nytt nätverk

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 23
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS