SSC mognadsanalys och handlingsplan

Tjänsteområde: Shared Services

Kund​AcadeMedia

Uppdragsbeskrivning: Syftet med uppdraget var skapa en gemensam syn inom ledningsgruppen om vad man bör fokusera på det närmaste verksamhetsåret för att fortsatt optimera verksamheten och möta kundernas förväntningar. Målet var att ta fram en konkret handlingsplan för verksamhetsåret.

Tillvägagångssätt: Vi utgick ifrån ShareNode mognadsmodell för SSC. Intervjuer av både ledningsgrupp och urval av kunder genomfördes för att bedöma mognad och målbild samt fånga upp kundreflektioner med hänsyn till service, tjänster och samarbete. I workshops med ledningsgruppen diskuterades gap mellan nuläge och önskat läge. Gapanalysen låg som underlag för detaljer av prioriterade aktiviteter i handlingsplanen för kommande verksamhetsår. 

Resultat:

  • Gapanalys, nuläge och önskat läge.
  • Handlingsplan för att nå önskat läge med tillhörande specifikation av aktiviteter för att nå uppsatta mål. 
  • Förslag på metod för förankring och uppföljning.