Stärka det interna varumärket

Tjänsteområde: Shared Services

Kund: Atrium Ljungberg

UppdragsbeskrivningSyftet med projektet var att stärka det interna varumärket genom att förtydliga Affärsstöds tjänste-erbjudande samt roller och ansvar. Målet var att ta fram en tydlig tjänstekatalog och ett SLA.

Samtliga funktioner inom Affärsstöd omfattades av uppdraget d.v.s. ekonomi, hyresavdelningen, inköp, IT, kommunikation, juridik och digital utveckling och hållbarhet. ShareNodes uppdrag var att agera extern projektledare och säkerställa en enhetlig metodik i arbetssätt och leveranser. Uppdraget bedrevs i nära samarbete med medarbetare inom affärsstöd som själva ansvarade för att ta fram merparten av dokumentationen. I rollen ingick att stötta medarbetarna med metodik och best practise.

Resultat:

  • Uppdaterad processdokumentation (as-is) samt aktivitetsbeskrivningar avseende hyresadministration och ekonomi.
  • Lista på identifierade förbättringsförslag samt behov av lathundar och rutinbeskrivningar​.
  • Gränssnittsdokument för respektive tjänsteområde​.
  • Tjänstekatalog och SLA som omfattade hela affärsstöd.