Team Pro workshop utgår ifrån en kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av teammedlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. TPI utgörs av en enkät som administreras till teamets medlemmar. Enkäten innehåller påståenden om olika aspekter av ett framgångsrikt teamarbete och medlemmarna svarar om de anser att teamet tillämpar dessa beteenden eller ej. Svaren är anonyma.

Kartläggningen mynnar ut i en rapport som ni använder som reflektionsunderlag för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och skapa uppföljningsbara åtgärder. Till stöd har ni ett strukturerat arbetsmaterial som ni fortsätter att arbeta med för genomförande och uppföljning i vardagen.

Workshoppen avslutas med att ni i teamet formulerar en handlingsplan för vidare aktiviteter för att stärka resultat, engagemang och välmående.

Exempel på framgångsrika beteenden:

  • Vi sätter upp tydliga och utmanande mål.
  • Vi analyserar hur väl vi har genomfört våra arbetsuppgifter.
  • Vi håller koll och anpassar oss regelbundet till hur vi ligger till i                                  förhållande till våra mål.
  • Vi avlastar varandra när vi har möjlighet.
  • Vi ser till att inget faller mellan stolarna.
  • Vi lyssnar på varandra och är öppna för varandras åsikter
  • Vi hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.

Målgrupp

Team som har ett gemensamt mål och vill vidareutvecklas tillsammans.

Genomförs som

1 halvdags workshop + 1 halvdags uppföljning efter 3 – 6 månader. Kan med fördel kombineras med  ”Framgångsrikt samarbete”.

Uppföljning

Insatsen bör följas upp efter 3 – 6 månader. Då genomförs en TPI-skattning och prioriterade aktiviteter följs upp, nya behov identifieras.

Utbildare

Annette Bosell, konsult och utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling. Certifierad i Team Pro-verktyget. (Läs mer på www.teampro.se).

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsys efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.