Översyn ekonomifunktion och processer​

Tjänsteområde: Finance Transformation

Kund: En medlems- och arbetsgivarorganisation

Uppdragsbeskrivning: Kundens ekonomiadministration är delvis decentraliserad vilket innebär att arbetssätt, roller och ansvarar varierar mellan avdelningarna. Kunden önskade en kartläggning av nuläget samt ett förslag på förbättringsåtgärder i syfte att utveckla ekonomiadministrationen till att bli mer effektiv och värdeskapande och  som med tydliga processer och gränssnitt säkerställer god styrning och kontroll samt förenklar ekonomiadministratörernas vardag. 

Resultat:​

  • Övergripande processbeskrivningar och dokumenterat nuläge som tydliggjorde skillnader mellan avdelningar, särskilda problemområden och goda exempel, sammanställning av systemstöd (systemkarta) samt sammanställd och analyserad volymdata.
  • Analys av nuläge, identifierade snabba förbättringsåtgärder (”quick wins”) och förslag till åtgärdsplan på kort och lång sikt.
  • Förslag på genomförandeplan; förutsättningar, beskrivning av aktiviteter och mål för respektive område, framgångsfaktorer och fallgropar i förändringsarbetet.

Citat från kunden: 

”Utifrån översynens resultat och slutrapport påbörjades en förändringsresa som inneburit beslut och genomförande om förändringar i både det korta och långa perspektivet. Allt eftersom arbetet fortlöpt konstaterar vi att resultatet av ShareNodes insats har utgjort en mycket stabil bas under förändringsarbetet. Det har möjliggjort att vi hela tiden kunnat arbeta strukturerat samt haft med oss ett tydligt syfte som underlättat förståelsen för alla parter.”