Stöd till HR chef i utveckling av sin organisation

Uppdragsbeskrivning: Syftet var att skapa en målbild för den svenska operativa HR funktionen om vad man bör fokusera på kort och lång sikt för att fortsatt optimera verksamheten. Detta gjordes genom att tillsammans med HR chef utgå från ShareNodes mognadsmodell för affärstöd för att prioritera områden med störst utmaningar och för dessa skapa ett nuläge och målbild, där fokus låg på att tydliggöra uppdraget för HR Sverige som funktion och rollen som chef för HR Sverige. Under tiden genomfördes en stor omorganisation av hela HR funktionen i koncernen. I uppdraget ingick även att ge ett coachande stöd och rådgivning i att bygga och etablera förtroende för HR Sweden som en gemensam affärsstödsfunktion inom AFRY.

Resultat: 

  • Stärka rollen som chef för HR Sweden, både internt och gentemot intressenter i verksamheten​.