Utveckling av modell för kundinteraktion

Tjänsteområde: Shared Services

Kund: Bonnier Solutions

Uppdragsbeskrivning: utgångsläget hade kunden inte någon tydlig och standardiserad modell för kundinteraktion. Detta skapade en otydlighet och ineffektivitet i form av ostrukturerat arbetssätt samt att kundrelaterade frågor missades eller arbetades dubbelt med. 

Av denna anledning önskade man skapa en kundorienterad modell, tydliggöra roller och ansvar samt förbättra informationsflödet till berörda parter. ShareNode anlitades för att stötta i att ta fram en modell och för att säkerställa en enhetlig metodik i arbetssätt och leveranser i detta arbete. 

Resultat:

  • Rekommendation kring effektiv och kvalitativ organisation.
  • Definiera roller och ansvar för KAM, PMO rollerna samt tydliggöra ansvar för kommunikation vilket inkluderar att tydliggöra avgränsningar mellan de olika rollerna, analys av kompetensprofil samt resursbehov och befattningsbeskrivning.
  • Mötesstruktur som inkluderar alla processer (Ekonomi/HR/Lön/IT) inom företaget med involvering av verksamhet i Indien.