Se CSRD-rapportering som en drivkraft för organisationsutveckling

I takt med att hållbarhetsrapportering blir alltmer kritisk för företag världen över, med nya krav från EU:s CSRD-direktiv, står många inför frågan: Hur förbereder vi oss bäst? Lösningen kan ligga i att se rapporteringskravet inte bara som en administrativ börda, utan som en möjlighet till organisationsförändring.

En av de mest framgångsrika strategierna för att hantera komplexiteten i CSRD-rapporteringen är att integrera hållbarhetsaspekterna i företagets strategiska styrning. Detta innebär ett nära samarbete mellan olika funktioner inom företaget, såsom HR, inköp, ekonomi och IT, vilket främjar mer enhetlighet och effektivitet kring hållbarhetsarbete och tvärfunktionellt arbete.

En viktig faktor är företagsledningens roll. Deras delaktighet är avgörande för att säkerställa att hållbarhetsmål integreras med företagets långsiktiga visioner och affärsstrategier. Genom att aktivt lyssna till befintlig personal får ledningen inte bara en djupare förståelse för de resurser och talanger som redan finns inhouse, utan kan också identifiera vilka kompetenser som behöver utvecklas eller rekryteras.

Att sätta samman tvärfunktionella team, där två eller flera personer med olika färdigheter arbetar tillsammans, är ytterligare en metod som visat sig effektiv. Dessa team blir ofta navet för innovation inom organisationen och kan snabbt anpassa sig till nya krav och standarder som CSRD, ISO och EU-taxonomi.

Slutligen är det väsentligt att se CSRD som en del av en kontinuerlig läroprocess. Att regelbundet erbjuda personalen kompetensutveckling inte bara säkrar företagets efterlevnad av nya regler, men också dess anpassningsförmåga och konkurrenskraft på en ständigt föränderlig marknad.

Låt Sharenode vara ert stöd genom förändringsarbetet. Vi har lång erfarenhet av att identifiera rätt talanger och erbjuda interimslösningar och konsulttjänster inom HR och ekonomi. Vi kan också ta hand om hela förändringsprojekt. Med vår breda expertis ser vi till att ni får de resurser och det stöd ni behöver för att lyckas.

——————————————————-

Vad är det?
CSRD-rapportering, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera hur stora företag rapporterar om hållbarhetsaspekter såsom miljöpåverkan, socialt ansvar och styrning. Direktivet är avsett att öka transparensen och tillförlitligheten i hållbarhetsrapportering och kräver att företag integrerar hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar. Detta steg mot mer omfattande och standardiserad rapportering är tänkt att hjälpa investerare, konsumenter och andra intressenter att göra mer informerade beslut baserade på företagens hållbarhetsprestationer. CSRD kommer att träda i kraft för de första bolagen från och med 2024 och kommer gradvis att omfatta fler företag baserat på deras storlek och om de tidigare har rapporterat om hållbarhet.

Konsulttjänster ››

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Starkt teamarbete är nyckeln till framgångsrik CSRD-rapportering

I en värld där hållbarhet blir alltmer central i företagens verksamheter introduceras nya utmaningar som kräver innovativa lösningar. Med införandet av EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering, CSRD, står många företag inför den betydande utmaningen att integrera omfattande hållbarhetsaspekter i sina årsredovisningar. Denna nya rapporteringsnorm kräver en mängd kompetenser bland annat från miljöarbete till finansiell rapportering och projektledning. 

Många företag har insett att nyckeln till framgång inte ligger i att hitta en superperson som kan allt, utan snarare i att bygga dynamiska team. Genom att sammanföra individer med olika expertområden – från miljöspecialister och dataanalytiker till finansiella rapportörer och projektledare – skapas en kraftfull symbios som inte bara förbättrar kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen utan också bidrar till en mer hållbar värld. 

Ett exempel på hur detta kan se ut i praktiken är bildandet av interna projektgrupper där teammedlemmar med olika färdigheter arbetar tillsammans för att generera data och analyser som krävs enligt CSRD. Dessa team agerar inte bara som en bro mellan olika delar av företaget, utan fungerar också som en katalysator för innovation och förändring inom organisationen. 

Det är också viktigt att företagsledningen är djupt engagerad i denna process. Integreringen av hållbarhetsstrategier med företagets övergripande mål och vision är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång och relevans på marknaden. 

Med rätt inställning och teamkonstellationer kan företag inte bara uppfylla de nya regelverken utan också stärka sin position som ledare inom hållbarhetsområdet. Som företag är det därför viktigt att kontinuerligt investera i kompetensutveckling och att skapa en kultur där samarbete och innovation är hjärtat i verksamheten. 

På ShareNode har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag att hitta rätt kompetenser och stötta med projekt- och förändringledning. Vi erbjuder interimslösningar samt konsultstöd inom HR och ekonomi, och kan även tillsammans med företaget driva förändringsprojekt. Vi är en pålitlig partner när ditt företag är på en förändringsresa.  

——————————————————- 

Vad är det?
CSRD-rapportering, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera hur stora företag rapporterar om hållbarhetsaspekter såsom miljöpåverkan, socialt ansvar och styrning. Direktivet är avsett att öka transparensen och tillförlitligheten i hållbarhetsrapportering och kräver att företag integrerar hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar. Detta steg mot mer omfattande och standardiserad rapportering är tänkt att hjälpa investerare, konsumenter och andra intressenter att göra mer informerade beslut baserade på företagens hållbarhetsprestationer. CSRD kommer att träda i kraft för de första bolagen från och med 2024 och kommer gradvis att omfatta fler företag baserat på deras storlek och om de tidigare har rapporterat om hållbarhet. 

Konsulttjänster ››
sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn